Dokumenty - rekrutacja
Formularz rekrutacyjny
Regulamin rekrutacji uczestników po zmianie (22.08.2017)
Regulamin rekrutacji uczestników po zmianie (27.02.2017)
Regulamin rekrutacji uczestników
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o wykształceniu
Oświadczenie o statusie uczestnika
Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Oświadczenie dla osoby bezrobotnej, niezarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy

Do powyższych dokumentów należy załączyć:
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku osób zarejestrowanych w PUP
- zaświadczenie z ZUS o braku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku osób niezarejestrowanych w PUP

Dokumenty – wsparcie finansowe
Formularz pomoc de minimis - rozporządzenie KE
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji (wersja edytowalna)
Karta Oceny Formalnej - przyznanie środków
Karta Oceny Merytorycznej - przyznanie środków
Oświadczenie o zgodzie współmałżonka
Regulamin przyznawania środków finansowych po zmianie (21.11.2017)
Regulamin przyznawania środków finansowych po zmianie (22.08.2017)
Regulamin przyznawania środków finansowych
Wzór biznesplanu
Wzór biznesplanu (wersja edytowalna) - UWAGA! BIZNESPLAN WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NIE MOŻE LICZYĆ WIĘCEJ NIŻ 50 STRON!
Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis
Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej
Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego
Wzór wniosku o przyznanie dotacji (pdf)
Wzór wniosku o przyznanie dotacji (doc)
Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (pdf)
Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (doc)
Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (pdf)
Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (doc)
Karta oceny merytorycznej wniosku Uczestnika projektu o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego – wypełniana tylko w przypadku przyznania dotacji
Oświadczenie (inne środki publiczne)
Oświadczenie (stan wolny)
Oświadczenie (VAT)
Oświadczenie (ZUS)
Wniosek o zwrot kosztów poniesionych na szkolenia specjalistyczne

Dokumenty – wsparcie szkoleniowo doradcze
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo - doradczych

Dokumenty - pozostałe
Wniosek o zwrot kosztów za dojazdy - samochód
Wniosek o zwrot kosztów za dojazdy - transport publiczny

Do góry