Projekt skierowany jest do 90 osób bezrobotnych (20K, 16M) lub biernych zawodowo (34K, 20M) powyżej 30 roku życia, które jednocześnie należą do jednej z następujących grup:

zamieszkują obszary wymienione w tym miejscu i zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pierwszym etapem jest złożenie Formularza rekrutacyjnego. Zostaną one zweryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną. Kandydaci i Kandydatki, których formularze rekrutacyjne zostaną ocenione pozytywnie spotkają się z Doradcą Zawodowym, który dokona analizy ich predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Do góry